Twórcza aktywność dziecka

Twórczość dziecięca jest bez wątpienia działalnością kształtującą jego osobowość, poczucie własnej wartości, aktywność oraz wytrwałość. Ponad to rozwija pamięć, myślenie oraz utrwala wiedzę o otaczającym je świecie. Niezmiernie ważną rolę w stymulowaniu twórczych zachowań u dziecka odgrywa rodzina, opiekunowie, nauczyciele oraz grupy rówieśnicze – a zatem środowisko w jakim dorasta. Aby stworzyć dziecku szanse na podejmowanie działań o charakterze twórczym, pozwólmy mu na samodzielność działania, swobodę oraz aktywność w atmosferze zrozumienia i wsparcia emocjonalnego. Każde dziecko ma twórcze podejście do otaczającego go świata, w którym dorosły ma za zadanie inspirować oraz dyskretnie podpowiadać i podsuwać możliwe rozwiązania.

Twórcze działania każdego dziecka pomagają mu w nawiązaniu kontaktu ze światem zewnętrznym.

Przejawami aktywności dziecięcej są:

Zabawa twórcza – nastawiona na ekspresję osobowości. Jest ona spontaniczną działalnością dziecka opartą na udziale wyobraźni, która tworzy nową rzeczywistość. Zabawa prowadzi do samodzielnego przekształcania i poznania rzeczywistości. Dziecko podejmujące zabawę, działa spontanicznie dla przyjemności, bez względu na rezultat końcowy. W czasie zabawy dziecko działa, werbalizuje, manipuluje materiałem przestrzennym, wytwarza nowe słowa, przyjmuje role. Zabawy mogą być inspirowane lub kierowane. Inspiracją do twórczego działania są np. wiersze, piosenki czy opowiadania.


Twórczość plastyczna – jest dla dziecka (obok mowy) podstawową formą wypowiedzi i czynnikiem rozwoju myślenia twórczego. Prace dziecięce odznaczają się szczerością, otwartością i intuicyjnością. Ważne jest, by stworzyć dziecku przyjazne warunki do spontanicznego i swobodnego wyrażania swoich myśli poprzez różnorodne materiały i techniki plastyczne. Aktywność plastyczna nie powinna być wymuszona, nie należy narzucać swojej woli dziecku skupionemu na swojej pracy i nastawionemu na ekspresję. Prace plastyczne naszych dzieci są nieocenioną księgą wiedzy o nich samych. Zawierają cenne dla nas – rodziców informacje o jego przeżyciach, uczuciach a także relacjach z innymi ludźmi. Dziecko w swoich pracach ukazuje swoje lęki, pragnienia oraz emocje.Twórczość plastyczna wspomaga także rozwój umiejętności manualnych, rozwija motorykę i sprawność a także kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.


Twórczość muzyczna – naturalna forma aktywności kształtującej dziecięcą inwencję twórczą. Dziecko odnajduje się w tańcu i muzyce w sposób bardzo spontaniczny. Chętnie wymyśla swoje melodie, teksty, wyliczanki.. wyszukuje rymy, śpiewa i w końcu tworzy niepowtarzalne układy taneczne. Muzyka jest ważnym elementem rozwijającym fantazję i pozwalającym na improwizację.

a8

Im częściej aktywność, jaką podejmuje dziecko, będzie rzeczywiście jego własną aktywnością, tym większy będzie udział dziecka w tym, kim się staje. Dziecko uczące się samodzielności poprzez aktywne i twórcze działanie ma poczucie akceptacji, panowania nad otoczeniem oraz świadomość decydowania za siebie. Twórcza aktywność uczy dziecko radzenia sobie z problemami oraz rozwiązywania ich.

Jedna myśl nt. „Twórcza aktywność dziecka

  1. Hosting

    Jednym z istotnych zadaс wychowania przedszkolnego jest ksztaіtowanie osobowo¶ci dziecka, w toku jego wіasnej aktywno¶ci, przejawiaj±cej siк w kontaktach w otaczaj±cym ¶wiecie.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.